2022

Verslaglegging 2022 ANBI

Stichting Huibert van Saane is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor goede doelen in Nederland en in het buitenland zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Staat van baten en lasten 2022:

  • Baten van het vermogen € 8.435,00
  • Kosten vermogensbeheer en administratie € 2.711,00
  • Saldo baten € 5.724,00

Donaties in 2022:

  • Ten laste van de baten € 5.724,00
  • Ten laste van het vermogen € 29.803,00
  • Totaal € 35.527,00 

Bestuurders ontvangen geen beloning en geen (kosten)vergoedingen voor hun werkzaamheden.


Toelichting bestedingen:

In twee in 2022 gehouden bestuursvergaderingen zijn tientallen subsidieaanvragen behandeld. Er zijn rond de 15 schenkingen variërend van € 1.500,00 tot € 3.000,00 gedaan aan rechtspersonen / instellingen zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden actief op sociaal /medisch en cultureel gebied. Voor zover de donaties de inkomsten overtroffen zijn die ten laste van het vermogen gebracht.

Voorgenomen bestedingen:

In het jaar 2023 zal het resultaat en een gedeelte van het vermogen op basis van het beleid ter zake in de afgelopen jaren bestemd zijn voor instellingen in Nederland en in het buitenland actief op humanitaire, medische, ecologische en culturele grondslag.