Verslaglegging 2014 ANBI

Stichting Huibert van Saane is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor goede doelen in Nederland en in het buitenland zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Staat van baten en lasten 2014:

  • Baten van het vermogen € 25.000,00
  • Kosten wegens vermogensbeheer en administratie € 1.000,00
  • Batig saldo € 24.000,00

Bestuurders ontvangen geen beloning en geen (kosten)vergoedingen voor hun werkzaamheden.


Toelichting bestedingen:

In de twee bestuursvergaderingen zijn vele tientallen subsidie – aanvragen behandeld.

In 2014 zijn 13 schenkingen variërend van € 1.000,00 tot € 3.000,00 gedaan, tezamen ten belope van € 24.000,00 aan instellingen in Nederland actief op cultureel gebied en aan organisaties in Peru, Haïti, Burundi, Malawi en Nepal alle actief in de gezondheidszorg.

Voorgenomen bestedingen:

In het jaar 2015 zal het saldo van baten en lasten, na een eventuele reservering voor het in standhouden van het vermogen, ingevolge de statuten worden bestemd aan instellingen in Nederland en in het buitenland actief op humanitaire, ecologische of culturele grondslag.