Verslaglegging 2015 ANBI

Stichting Huibert van Saane is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor goede doelen in Nederland en in het buitenland zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Staat van baten en lasten 2015:

  • Baten van het vermogen € 25.000,00
  • Batig saldo 2014 € 14.000,00
  • Kosten wegens vermogensbeheer en administratie € 1.000,00
  • Batig saldo € 40.000,00

Bestuurders ontvangen geen beloning en geen (kosten)vergoedingen voor hun werkzaamheden.


Toelichting bestedingen:

In de twee bestuursvergaderingen zijn en vijftigtal subsidieaanvragen behandeld.

In 2015 zijn 16 schenkingen variërend van € 1.000,00 tot € 3.000,00 gedaan dit jaar vooral aan instellingen in Nederland actief op cultureel gebied en aan enkele organisaties in het buitenland actief op het gebied van ontwikkelingshulp. Het gehele resultaat werd bestemd voor de giften in 2015 dan wel 2016.

Voorgenomen bestedingen:

In het jaar 2016 zal het resultaat eveneens weer worden bestemd voor instellingen in Nederland en in het buitenland actief op humanitaire, ecologische of culturele grondslag.