Verslaglegging 2016 ANBI

Stichting Huibert van Saane is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor goede doelen in Nederland en in het buitenland zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Staat van baten en lasten 2016:

  • Baten van het vermogen € 8.248,00
  • Nadelig resultaat ten laste van het vermogen € 19.140,00
  • Totaal € 27.388,00
  • Donaties in 2016 € 26.640,00
  • Kosten van vermogensbeheer en administratie € 748,00
  • Totaal € 27.388,00

Bestuurders ontvangen geen beloning en geen (kosten)vergoedingen voor hun werkzaamheden.


Toelichting bestedingen:

In de twee bestuursvergaderingen in 2016 zijn een vijftigtal subsidieaanvragen behandeld.

In 2016 zijn 12 schenkingen variërend van € 640,00 tot € 3.000,00 gedaan aan instellingen in Nederland en in ontwikkelingslanden actief op sociaal /medisch en cultureel gebied. Voor zover de donaties de inkomsten overtroffen is het nadelig saldo volgens boven vermelde bedragen ten laste van het vermogen gebracht.

Voorgenomen bestedingen:

In het jaar 2017 zal het resultaat eveneens weer worden bestemd voor instellingen in Nederland en in het buitenland actief op humanitaire, medische, ecologische en culturele grondslag.