Stichting Huibert van Saane

Steunt kleinschalige initiatieven op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en natuur in binnen- en buitenland

DOELSTELLING EN WERKWIJZE

De vermogensstichting Stichting Huibert van Saane is opgericht in 1982. Al 40 jaar doet de stichting giften aan (bij voorkeur kleinschalige) initiatieven die ergens ter wereld een verschil kunnen maken. Of dat nu is om armoede, honger en ziekte te bestrijden, het creëren en verbeteren van onderwijs, te vechten voor mensenrechten en tegen ongelijkheid, het bijdragen aan geestelijke gezondheid, het beschermen van milieu, flora en fauna, of om een bijdrage te leveren aan culturele doeleinden. Waar ook ter wereld.

Daarmee handelt de stichting naar haar in 1982 geformuleerde statutaire doel, dat luidt: “het beheren van het stichtingsvermogen en het doen van uitkeringen uit het inkomen van dat vermogen aan instellingen op humanitaire, ecologische of culturele grondslag, in binnen- en buitenland”.

Instellingen die voldoen aan de criteria kunnen een aanvraag indienen voor een specifiek bedrag, die vervolgens in de bestuursvergadering zal worden behandeld. Het bestuur kiest uit de ontvangen aanvragen een aantal initiatieven die er wat haar betreft uitspringen, en waarbij met een relatief klein bedrag een groot verschil kan worden gemaakt. Daarbij let het bestuur, indien mogelijk, tevens op het verdelen van de opbrengsten over verschillende categorieën goede doelen en verschillende gebieden van de wereld (binnen- en buitenland).

De stichting geeft bij voorkeur aan kleinschalige initiatieven of projecten, ook omdat zij meestal per geselecteerd initiatief niet meer dan tussen de EUR 1.000 en EUR 3.000 beschikbaar kan stellen. Een gift wordt niet meer dan eenmaal per drie jaren aan een bepaald intitiatief gedaan.

De stichting dankt haar vermogen – en daarmee al haar activiteiten – aan de Amsterdamse bouwondernemer Huibert van Saane.

WIE WAS HUIBERT VAN SAANE?

Huibert van Saane (1903-1981) was een Amsterdamse bouwondernemer met een grote belangstelling voor de sociale vraagstukken in de samenleving. Vooral in Amsterdam maar ook op veel andere plekken in Nederland bouwde hij woningbouwcomplexen voor de sociale sector. Zijn doel was om óók voor financieel minder draagkrachtigen een goede, betaalbare woning te realiseren. Daarnaast was hij één van de oprichters van Stadsherstel, de particuliere organisatie die vele waardevolle panden in de Amsterdamse binnenstad van de sloop heeft gered.

Na zijn overlijden richtte zijn echtgenote Tini van Saane-Dielen op 20 december 1982 de stichting op die naar hem werd vernoemd.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan omschrijft de doelstelling zoals opgenomen in deze website bij doelstelling.

Het bestuur geeft daadwerkelijk uitvoering aan de doelstelling door het geven van giften aan  Nederlandse en buitenlandse instellingen en het bestuur  beheert het vermogen. De stichting werft niet actief bij derden voor geld. De jaarlijkse revenuen worden aangewend voor de doelstelling en de instandhouding van het kapitaal.

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar voor de behandeling van de subsidieaanvragen en zorgt dat overeenkomstig de doelstelling op een evenwichtige wijze aan de humanitaire, ecologische of culturele instellingen wordt gegeven.

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarverslag en een jaarrekening opgemaakt waarin kapitaal, baten en lasten worden vermeld.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Stichting Huibert van Saane is een vermogensfonds dat de activiteiten betaalt uit de opbrengsten van het kapitaal en niet extern gelden werft.

Onder het kopje ‘ANBI’ vindt u een verdere toelichting op de financiën.